О нама

Основна делатност Јавне установе „Спортски центар Ибар“ је управљање и одржавање спортских објеката намењених за потребе професионалног и аматерског спорта, физичке културе и рекреације, као и за потребе забаве и културе.

Спортски центар „Ибар“ обавља и следеће послове:
одржавање хигијене објеката и опреме, техничко одржавање објеката;
израда критеријума и норматива за коришћење спортских објеката;
израда критеријума и планова изградње и капиталног одржавања спортских објеката;
контрола утрошка буџетских средстава намењених за суфинансирање спортских клубова;
рачуноводствени и финансијски послови за спортске клубове и спортске савезе;
издавање спортских објеката за комерцијалне манифестације.

Пословање Спортског центра „Ибар“ обавља се на основу свих важећих законских аката: Закона о буџетском систему, Закона о раду, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и свих важећих Уредби.

У Спортском центру „Ибар“ радно је ангажовано 21 особа.

Спортски центар „Ибар“ је пуноправни члан Асоцијације спортских центара Србије.