Информације

03.03.2017.

Назив

Установа за физичку културу

Спортски центар „Ибар

Скраћени назив Спортски центар „Ибар“
Седиште Хајдук Вељкова 2
Адреса Душана Поповића 41А
Општина Краљево
Датум регистрације у пр. суду 26.03.1992. бр.353-162/15-VIII
Претежна делатност 9311-Делатност спортских објеката
Матични број 07870973
ПИБ 101071645
Обвезник ПДВ НЕ
Законски заступник Зоран Кнежевић, директор

ПОСЛОВНИ РАЧУНИ:

NBS (буџетски): 840-844664-67
NBS (сопствени): 840-787668-44
ВЕБ: www.scibarkv.rs
e-mail: office@scibarkv.rs